11c

 سوابق علمی :

  • برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص بازارها ، ابزارها و نهادهای مالی با حضور مدیران ارشد شرکت برق تمامی استانها ، جهت آشنایی با بورس انرژی ( 1392)
  • تدریس مباحث مربوط به بازارها ، ابزارها و نهادهای مالی در کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار(تهران - 1391)
  • تدریس در دوره آموزشی آشنایی با بورس ویژه مدیران شرکت مخابرات استان البرز . (جهاد انشگاه تهران – 1393 )
  • تدریس دروس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و همچنین مدیریت مالی -جهاد دانشگاه تهران (1391 – 1390)
  • تدریس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در گروه انجمن های مدیران ایران ( 1391تا کنون )
  • تدریس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در موسسه آموزش عالی پارسه (1392 تا کنون)
  • تدریس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در موسسه آموزش عالی ماهان (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد -1391)
  • تدریس مدیریت مالی در موسسه آموزش عالی مدرسان شریف (آمادگی آزمون کارشناسی ارشد -1391)
  • تدریس مدیریت سرمایه گذاری و ریسک در موسسه آموزش عالی بینش (1390)